top of page

市長克魯德先生(丹尼爾)在我們城市去世。他因警察的行為而死亡,”他說,並宣布他逮捕了七名警察。

頭巾101.JPG
頭巾100.JPG
頭巾刑事1.JPG
頭巾刑事2.JPG
頭巾刑事3.JPG
頭巾刑事4.JPG
頭巾刑事5.JPG
頭巾刑事6.JPG
頭巾刑事7.JPG
頭巾刑事8.JPG
頭巾刑事9.JPG
bottom of page